ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ประวัติ อบต. ข้อมูลทั่วไป
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
**************************
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ตราหรือสัญลักษณ์ประจำ

ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
ความหมายของตราสัญลักษณ์
                รูปต้นไม้  หมายถึง  ต้นมะขุนหวาน ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งคล้ายส้มเขียวหวาน ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทั้งตำบล
                รูปดวงอาทิตย์และทุ่งนา  หมายถึง  ท้องถิ่นจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปและความสมบูรณ์ของการทำการเกษตร
2.1.2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีที่ทำการ  อบต.   ตั้งอยู่หมู่ที่    5    บ้านมะขุนหวาน      อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ห่างจากที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง ประมาณ   6   กิโลเมตร   ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ   30   กิโลเมตร 
2.1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้
                ทิศเหนือ                ติดต่อเขต               ตำบลมะขามหลวง
                                                ทิศใต้                      ติดต่อเขต               ตำบลบ้านกลาง
 ทิศตะวันออก       ติดต่อเขต               ตำบลแม่ก๊า  และตำบลมะขามหลวง
                                ทิศตะวันตก           ติดต่อเขต               ตำบลบ้านกลาง
2.1.4  เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มีเขตการปกครองและรับผิดชอบทั้งหมด 5 หมู่บ้าน มีพื้นที่โดยประมาณ   9.51   ตารางกิโลเมตร     หรือ  ประมาณ  3,794 ไร่   

2.1.5 ภูมิประเทศ
      สภาพภูมิประเทศและพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ สภาพพื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกทำการเกษตรกรรม
2.1.6  ภูมิอากาศ
                ตำบลมะขุนหวานมีอากาศที่ดีตลอดปี มีฤดูหนาวที่เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศ  มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็น  อุณหภูมิเฉลี่ย 10 - 15  องศาเซลเซียส  มีฤดูร้อนที่เริ่มตั้งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  ลักษณะอากาศ  ค่อนข้างร้อนอบอ้าว  และบางครั้งมีพายุฝนตกหนัก    อุณหภูมิที่สูงนี้จะอยู่ที่ช่วงประมาณ  30 – 40  องศาเซลเซียส   และมีฤดูฝนที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม  ลักษณะอากาศ  มีฝนตกชุกตลอดช่วงฤดูฝน และตกชุกมาก  ช่วงปลายเดือนตุลาคม  มีอากาศเย็นสบาย - หนาวเย็นมาก   อุณหภูมิ  เฉลี่ย  19 – 25 องศาเซลเซียส
       
        2.1.6  เขตการปกครองและบริหาร           
                จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน มี 5 หมู่บ้านได้แก่
                หมู่ที่  1   บ้านสันทรายมูล                                  
                หมู่ที่  2   บ้านขุนคง                                             
                หมู่ที่  5   บ้านมะขุนหวาน                                                                  
                หมู่ที่  6   บ้านดงป่าซาง                                                      
                หมู่ที่  7   บ้านดงป่างิ้ว                                                                         
จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านกลาง  จำนวน  2  หมู่บ้าน  ได้แก่
                หมู่ที่  3   บ้านพระบาท

                หมู่ที่ 4  บ้านม่วงพี่น้อง 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549