ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
นางสาวจีระพร แก้วยศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจินตนา ทายศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางดรุณี นวลศรี
ครู คศ.1
นางลำดวน บุญศรี
ครู คศ.1
นายวัชรพร วิมลเมือง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สันทนาการ
นางสาววรัชยา ประเสริฐกุล
ผู้ดูแลเด็ก

  
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549