ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.มะขุนหวาน
 
-การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-ก.พ.2557การชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมิน(ภ.ร.ด.8)
-การยื่นแบบชำระภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-31 มี.ค.2557             การชำระภาษีภายใน 15 วันหลัังการแจ้งประเมินหรือติดตั้ง               -การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-30 เม.ย.2557   การชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549