ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สำนักงานปลัด
 
นายชินวัตร นิลบรรพต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
นางสาวพัชรินทร์ บุญคุ้ม
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสิริพร สกุลวัฒนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางธัญชนก วิมลเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางวิไลวรรณ ศรีพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอนุชา กันธิยา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวอัญชลี ยะสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิเชษฐ์ เพชร์ทอง
คนงานทั่วไป

  
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549