ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  กิจกรรม  
 

   

ออกเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการ <03/08/59>

วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา อบต.มะขุนหวาน ร่วมกับ จนท.รพ.สต.บ้านมะขุนหวาน คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตรับผิดชอบตำบลมะขุนหวานพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน <12/05/59>

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธีราชประชานุเคราะห์ ฯ ได้มอบส่ิงของพระราชทาน แก่ผู้ประสบวาตะภัยในตำบลมะขุนหวาน จำนวน 400 คนโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559 <08/04/59>

วันที่ 7 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา อบต.มะขุนหวานได้จัดโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ โดยมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. การแสดงของผู้สูงอายุโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ฯ <01/04/58>

อบต.มะขุนหวาน ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ สำหรับบุคลากร อบต.มะขุนหวาน ระหว่างวันที่ 23 - 28 มีนาคม 2558 โดยได้มีการอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานหน่วยงานราชการ ณ จังหวัด เพชรบุรี และกาญจนบุรีร่วงงานวันปิยะมหาราช <23/10/56>

คณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ได้เข้าร่วมพิธิวางพวงมาลา ณ. ที่ว่าการอำเภอสันป่าตองโครงการส่งเสริมแลเฝ้าระวังการบริโภคอาหารปลอดภัยตำบลมะขุนหวาน <21/06/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ได้ดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืลอาหารปลอดภัย ภายในพื้นที่ดำบลมะขุนหวานโครงการ การประชุมประชาคมตำบลมะขุนหวาน <27/03/56>

วันที่ 27 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้จัดการประชุมประชาคมประจำเดือนมีนาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตำบลมะขุน เข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกันการประชุมประชาคมตำบลมะขุนหวาน <27/03/56>

วันที่ 27 มีนาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้จัดการประชุมประชาคมประจำเดือนมีนาคม 2556 ทั้งนี้เพื่อเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตำบลมะขุน เข้าร่วมปรึกษาหารือข้อราชการร่วมกันอบต.มะขุนหวานสัญจร <24/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้จัดกิจกรรม อบต.มะขุนหวานสัญจรขึ้น ในปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่14-18 มกราคม 2556
เรื่มหมู่ที่1 บ้านสันทราย หมู่ 2 บ้านขุนคงฯลฯอบต.มะขุนหวานสัญจร ปีงบประมาณ 2556 <24/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวานได้จัดกิจกรรม อบต.มะขุนหวานสัญจรขึ้น ในปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่14-18 มกราคม 2556
เรื่มหมู่ที่1 บ้านสันทราย หมู่ 2 บ้านขุนคงฯลฯ
 
     
หน้า   [1] 2  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549