ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
  ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

   

ประกาศสอบราคาถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันทราย <07/06/54>
ประกาศสอบราคาถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสันทราย 134_209_1.rar (568 KB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ๕ โครงการ <02/05/54>

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย มีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๔๗๘ ตร.ม. จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๑๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ยาว ๓๖ เมตร บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านขุนคง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๓๑,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๑๓๒,๕๐๐.-บาท
๓. โครงการขยายไหล่รางระบายน้ำ จำนวน ๒ ข้าง ขนาดกว้างข้างละ ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หมู่ที่ ๒ บ้านขุนคง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๙๔,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๑ ท่อน พร้อมบ่อพัก ๖ บ่อ รวมยาว ๖๗ เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านดงป่าซาง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล ขนาด ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๗ บ้านดงป่างิ้ว จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๔๖,๐๐๐.-บาท
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ระหว่างวันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๘๓-๗๓๐๘ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.makhunwan.orgสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ 131_208_makhunwan.rar (2.10 MB.)ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ <02/05/54>

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ลงวันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง นั้น
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามหนังสืออำเภอสันป่าตอง ที่ ชม ๐๐๓๗.๒๔/ว ๙๙๖ ลงวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง ซักซ้อมการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างกว้างขวาง เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน จึงยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ ดังกล่าวยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ 130_207_1.jpg (1.03 MB.)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ <22/04/54>

๑. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บ้านสันทราย จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๘๔,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๑๘,๐๐๐.-บาท
๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านขุนคง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๓๑,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๑๓๒,๕๐๐.-บาท
๓. โครงการขยายไหล่รางระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านขุนคง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๙๔,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๙๔,๐๐๐.-บาท
๔. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๖ บ้านดงป่าซาง จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๕๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. โครงการก่อสร้างถังกรองน้ำบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านดงป่างิ้ว จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ ๒๔๕,๐๐๐.-บาท ราคากลางก่อสร้าง ๒๔๖,๐๐๐.-บาท
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ได้ที่ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๘๓-๗๓๐๘ ในวันและเวลาราชการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ 129_206_Makhunwan.rar (660 KB.)ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินสำนักงาน อบต. <25/03/54>
ประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร ทรัพย์สินสำนักงาน อบต.มะขุนหวาน โดยวิธีตกลงราคา 128_205_1.rar (513 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มะขุนหวาน ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 <17/03/54>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.มะขุนหวาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 127_204_1.rar (611 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มะขุนหวาน ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2554 <11/02/54>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มะขุนหวาน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 และในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2554 126_203_1.doc (145 KB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มะขุนหวาน ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 <23/12/53>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของอบต.มะขุนหวาน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 125_202_1.rar (1.01 MB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต. ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 <16/11/53>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 120_196_2.rar (5.75 MB.)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศพด. ในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 <16/11/53>
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ศพด. ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2553 119_195_1.rar (1.09 MB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15  


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549