ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 
 

 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน " ชุมชนแห่งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
สถานที่ท่องเที่ยว
 

 
 

วัดพระธาตุทุ่งตูม <08/06/52>

ประวัติวัดพระธาตุทุ่งตูม
         
              วัดพระธาตุทุ่งตูม  ตำบลมะขุนหวาน  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดที่มีความเก่าแก่  มีประวัติความเป็นมาที่จารึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาช้านาน  สันนิฐานว่ามีอายุราวเวียงท่ากาน วัดพระธาตุทุ่งตูมตามตำนานกล่าวไว้  เมื่อครั้งสมัยพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเวนัยสัตว์ จนเสด็จมาถึงป่าอัพวนาราม (ป่ามะม่วง) เป็นหมู่บ้านลั๊วะแล้วประทานเส้นพระเกศา ๒ เส้นแก่ลั๊วะสองพี่น้อง  ลั๊วะผู้พี่นั้นได้นำพระเกศาไปประดิษฐานไว้เมืองเจราภูมิหรือเมืองลำพูนในปัจจุบัน  ส่วนลั๊วะผู้น้องได้ประดิษฐานเส้นพระเกศาไว้ยังอัมพวนารามหรือ พระธาตุวัดทุ่งตูมในวัดพระธาตุวัดทุ่งตูมในปัจจุบัน จากนั้นมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างเจดีย์ ๘๔,๐๐๐ แห่ง ทรงมาสร้างที่วัดพระธาตุทุ่งตูม ๑ แห่ง  ครั้งถึงสมัยพระราชครูอุตมะคุณณธัชช ได้มาสร้างเจดีย์ครอบองค์เดิมไว้ ในปัจุลศักราช ๙๔๔ (พ.ศ. ๒๑๒๕) พร้อมทั้งการย้ายวิหารสร้างหันหน้าไปทางทิศด้านเหนือในปี พ.ศ. ๒๑๒๙ ในสมัยพระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงค์ เจ้าผู้ครองเมืองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๘ ได้ทำการบูรณะวัดพระธาตุทุ่งตูมปี พ..ศ ๒๕๔๖ ต่อมาในสมัยพระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาที่โด่งดัง  หลังจากพ้นข้อหาอธิกรณ์แล้ว  บารมีท่านก็ได้แผ่มาถึงวัดพระธาตุทุ่งตูม  ท่านได้ทำการบูรณะพระธาตุวัดทุ่งตูมโดยก่อพระเจดีย์ครอบองค์เดิมไว้ภายใน แล้วบูรณะวิหาร ก่อสร้างศาลาบาตรครอบวิหารและพระธาตุ แล้วทำการฉลองเป็นการใหญ่ หลังจากนั้นมา ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระครูบุญศรี สีลวิสุทฺโธ ได้ทำการบูรณะวิหารโดยคงสภาพเดิมไว้แล้วปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ครูบาอินถา  สุขวฒฺโก วัดสันคอกช้าง  ได้ลาดซีเมนต์พร้อมยกยอดฉัตรพระธาตุทุ่งตูมใหม่ จากนั้นมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานพัฒนาภาคสาม นำโดยพลตรียงยศ  คงแถวทอง ที่ทำการบูรณะพระธาตุทุ่งตูมโดยการทาสีทองให้ใหม่ และทำพิธียกย่องยอดฉัตรในวันวิสาขบูชา พ.ศ .๒๕๕๐
            ปัจจุบันวัดพระธาตุทุ่งตูมเป็นสำนักปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน  มีการปฏิบัติธรรมถวายกองทานเป็นประจำทุกเดือนในวัน อาทิตย์ที่ ๒ ของเดือน เพื่อเน้นที่จะพัฒนาจิตใจสาธุชนที่เข้ามาสู่วัดพระธาตุวัดทุ่งตูม ท่านที่สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่าน เชิญนมัสการพระประธานและองค์พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และน้ำบ่อทิพย์ อนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย  พร้อมปฏิบัติธรรมกรรมฐานให้จิตใจสงบได้ ที่วัดพระธาตุทุ่งตูม

 
     

 


 
 
 
 
Copyright 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบลมะขุนหวาน - http://www.makhunwan.org
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com

เริ่มต้น: 22 กันยายน 2549